Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGSVOORWAARDEN

ARTIKEL 1: ALGEMEEN
Lid 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
– Opdrachtgever: een natuurlijke – of rechtspersoon die aan de Vennootschap onder Firma Fair Products Company gevestigd te Schijndel [ingeschreven in het handelsregister onder nummer72558032] opdracht heeft gegeven tot de verkoop of vervaardiging van zaken dan wel het leveren van diensten;
– overeenkomst: elke overeenkomst tussen Fair Products Company en de Opdrachtgever met betrekking tot de verkoop van zaken of de levering van dienst[en];
Lid 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Fair Products Company, voor de uitvoering waarvan door Fair Products Company derden dienen te worden betrokken.
Lid 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Lid 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Fair Products Company en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

ARTIKEL 2: OFFERTES, OVEREENKOMSTEN, AANBIEDINGEN EN PRIJSVERHOGING
Lid 1. Alle offertes, overeenkomsten en aanbiedingen van Fair Products Company zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
Lid 2. Afwijkende bedingen binden Fair Products Company slechts na schriftelijke akkoordbevinding van haar kant en alleen voor de overeenkomst waarop de akkoordbevinding betrekking heeft.
Lid 3. Fair Products Company kan niet aan haar offertes, overeenkomsten of aanbiedingen worden
gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
Lid 4. De in een offerte, overeenkomst of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen transport-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
Lid 5. Indien de aanvaarding [al dan niet op ondergeschikte punten] afwijkt van het in de offerte, overeenkomst of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Fair Products Company daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Fair Products Company anders aangeeft.
Lid 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Fair Products Company niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen, overeenkomsten of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
Lid 7. Indien een vrijblijvende aanbieding wordt aanvaard, heeft Fair Products Company het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
Lid 8. Brochures, afbeeldingen, catalogi, tekeningen en verdere door Fair Products Company verstrekte gegevens geven een algemene indruk van de te leveren zaken en kunnen afwijken van de te leveren zaken.
Lid 9. Specificaties en prijzen genoemd op de Internetsite, folders en nieuwsbrieven kunnen zonder nadere vooraankondiging gewijzigd worden.
Lid 10. Fair Products Company is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen, wanneer een of meer van de navolgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, diensten die voor de uitvoering van de werkzaamheden nodig zijn, stijging van de verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten, sociale verzekeringen, van de met arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.

ARTIKEL 3: CONTRACTSDUUR; LEVERINGSTERMIJNEN, UITVOERING EN WIJZIGING OVEREENKOMST
Lid 1. Fair Products Company probeert altijd te leveren conform van tevoren gemaakte afspraak met de Opdrachtgever, doch alle levertijden zijn altijd indicatief en nooit bindend.
Lid 2. Leveringen uit voorraad gelden, zolang de voorraad strekt.
Lid 3. Fair Products Company heeft te allen tijde het recht in gedeelten te leveren.
Lid 4. De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden:
a) indien de zaken door, of namens Opdrachtgever worden afgehaald, door de in ontvangstname van de zaken;
b) bij verzending door tussenkomst van een beroepsvervoerder; door de overdracht van de zaken aan die vervoerder;
c) bij verzending door een vervoermiddel van Fair Products Company; door de aflevering ten huize of aan het magazijn van de Opdrachtgever.
Lid 5. Van het moment van levering af zijn de zaken voor risico van de Opdrachtgever.
Lid 6. Ingeval van niet of niet tijdig afnemen van de zaken door de Opdrachtgever, zal Fair Products Company de zaken voor rekening en risico van de Opdrachtgever opslaan. Alle kosten die voor Fair Products Company uit het niet tijdig afnemen van de Opdrachtgever voortvloeien zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Afroeporders moeten worden afgenomen binnen de overeengekomen termijnen, bij gebreke waarvan Fair Products Company gerechtigd is het nog niet uitgeleverde gedeelte van de order ineens te leveren en prijsverhogingen aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
Lid 7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties
hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk
overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Fair Products Company zal daarvan zoveel
als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.

ARTIKEL 4: OPSCHORTING, ONTBINDING EN TUSSENTIJDSE OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST
Lid 1. Fair Products Company is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden:
• indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
• na het sluiten van de overeenkomst Fair Products Company ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
• indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
• indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Fair Products Company kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Fair Products Company gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
• indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Fair Products Company kan worden gevergd.
• in geval van liquidatie van het bedrijf van de Opdrachtgever, van [aanvrage van] surséance van betaling of faillissement van de Opdrachtgever, van beslaglegging laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.
Lid 2. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Fair Products Company gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
Lid 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Fair Products Company op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Fair Products Company de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
Lid 4. Indien Fair Products Company op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
Lid 5. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order/overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan is de Opdrachtgever de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, aan Fair Products Company verschuldigd.

ARTIKEL 5: OVERMACHT
Lid 1. Fair Products Company is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de
Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
Lid 2. De producten van Fair Products Company worden gemaakt van natuurlijke materialen waardoor het voor kan komen dat producten niet identiek zullen zijn aangaande kleur en kleurverschillen kunnen voor komen. Daar de producten van de Fair Products Company geproduceerd zijn van deze natuurlijke materialen kan hierdoor geen claim en recht van retour naar de Fair Products Company worden gestuurd.
Lid 3. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Fair Products Company geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Fair Products Company niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Fair Products Company heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die [verdere] nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Fair Products Company haar verbintenis had moeten nakomen.
Lid 4. Fair Products Company kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
Lid 5. Indien Fair Products Company ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Fair Products Company. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

ARTIKEL 6: BETALING EN INCASSOKOSTEN
Lid 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Fair Products Company aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Fair Products Company aangegeven.
Lid 2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
Lid 3. De door Opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
Lid 4. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
Lid 5. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de [tijdige] nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. Indien en zodra een niet binnen de betalingstermijn voldane vordering van de Fair Products Company door haar aan derden ter incasso uit handen is gegeven, is Fair Products Company gerechtigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De buitengerechtelijke kosten
bedragen 15% over het verschuldigde bedrag. In geval de Opdrachtgever een consument is worden de buitengerechtelijke kosten berekend met inachtneming van de bepalingen van de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten [WIK].

ARTIKEL 7: EIGENDOMSVOORBEHOUD
Alle door Fair Products Company geleverde zaken blijven haar eigendom totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden. Het eigendomsvoorbehoud geldt tevens voor vorderingen uit overeenkomsten, waarbij naast de levering van zaken tevens het verrichten van werkzaamheden is overeengekomen. In dat geval blijven de zaken eigendom van Fair Products Company totdat de gehele uit de overeenkomst voortvloeiende vordering van Fair Products Company door de Opdrachtgever is voldaan. De Opdrachtgever is, zolang hij voormelde vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd de geleverde zaken op welke wijze dan ook te vervreemden
of op de door Fair Products Company geleverde zaken een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen en de Opdrachtgever verbindt zich tegenover derden, die daarop een dergelijk recht willen vestigen, op eerste verlangen van Fair Products Company te verklaren, dat hij niet tot het vestigen van een pandrecht bevoegd is. Voorts verbindt de Opdrachtgever zich geen akte te zullen ondertekenen, waarbij pandrecht op de zaken wordt gevestigd, in welk geval de Opdrachtgever zich aan verduistering zal schuldig maken. In geval de Opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken jegens Fair Products Company. niet nakomt, is Fair Products Company zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken, zowel de oorspronkelijk geleverde als de nieuw gevormde zaken, terug te nemen. De Opdrachtgever machtigt Fair Products Company de plaats te betreden waar deze zich bevinden.

ARTIKEL 8: GARANTIES, ONDERZOEK EN RECLAMES
Lid 1. De door Fair Products Company te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden. Indien Fair Products Company zaken levert die [grotendeels] door derden zijn gefabriceerd, verstrekt Fair Products Company geen verder gaande garantie aan de Opdrachtgever dan de garantie die Fair Products Company van haar leverancier heeft bekomen. Voor het overige verleent Fair Products Company slechts garantie voor zover dat duidelijk in haar offerte of de met haar gesloten overeenkomst is bepaald. De garantieverplichtingen vervallen, indien de Opdrachtgever zelf wijzigingen aanbrengt, het product verwerkt of onoordeelkundig omgaat met de geleverde
zaken. De garantie, voor zover deze is verleend, geldt slechts, indien de Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Fair Products Company, zowel financieel als anderszins heeft voldaan.
Lid 2. De Opdrachtgever zal de geleverde zaken direct en volledig inspecteren. Afwijkingen in het aantal verpakkingen en/of colli en gebreken die zich bij het openen van de verpakkingen en/of colli openbaren, dienen binnen 8 dagen na levering aan Fair Products Company schriftelijk te worden gemeld. Ieder gebrek dat zich later openbaart en dat de Opdrachtgever niet reeds eerder had kunnen ontdekken dient de Opdrachtgever uiterlijk op de achtste dag na de ontdekking daarvan of na het moment dat het betreffende gebrek ontdekt had kunnen worden aan Fair Products Company schriftelijk te melden. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.
Lid 3. Zaken worden slechts retour genomen na overleg en akkoord met Fair Products Company
Lid 4. Zaken die ten behoeve van de Opdrachtgever geborduurd of anderszins zijn gedecoreerd of bewerkt worden nimmer retourgenomen.
Lid 5. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.
Lid 6. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Fair Products Company de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Fair Products Company, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Fair Products Company te retourneren en de eigendom daarover aan Fair Products Company te verschaffen, tenzij Fair Products Company anders aangeeft.
Lid 7. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Fair Products Company daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

ARTIKEL 9: AANSPRAKELIJKHEID
Lid 1. Indien Fair Products Company aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
Lid 2. Fair Products Company is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Fair Products Company is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
Lid 3. Fair Products Company is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
b) de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Fair Products Company aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Fair Products Company toegerekend kunnen worden;
c) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
Lid 4. Fair Products Company is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
Lid 5. Indien Fair Products Company aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Fair Products Company beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
Lid 6. De aansprakelijkheid van Fair Products Company is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
Lid 7. Kleine kleurverschillen betreffende de druk of het textiel of het garen kunnen geen reden zijn voor het afkeuren van geleverde zaken.

ARTIKEL 10: VRIJWARING
De Opdrachtgever vrijwaart Fair Products Company voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Fair Products Company toerekenbaar is.

ARTIKEL 11: INTELLECTUELE EIGENDOM
Lid 1. Fair Products Company behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Fair Products Company heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
Lid 2. Alle door Fair Products Company verstrekte stukken waaronder adviezen, tekeningen, foto’s enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever.

ARTIKEL 12: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
Op alle door Fair Products Company gedane offertes en met haar gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Fair Products Company Niettemin heeft Fair Products Company het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.